حرفهایی برای گفتن..

حرفهایی که نمیشود همه جا گفت..

حرفهایی برای گفتن..

حرفهایی که نمیشود همه جا گفت..

حرفهایی برای گفتن..

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن
تلخی های دیروز

غنیمت شمردن
شیرینی های امروز

امیدواری به
فرصت های فردا

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

۵ مطلب با موضوع «احکام» ثبت شده است

احکام جلوگیری از بارداری

شرایط جواز جلوگیری از بارداری
الف) خوف ضرر قابل توجه برای بدن مرد یا زن نباشد.
ب) مستلزم لمس یا نظر حرام نباشد.
ج) موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم نشود.
د) با یک غرض عقلایی باشد.
ﻫ) در مورد زن، باید علاوه بر شرایط فوق، بنابراحتیاط واجب، اجازه شوهر نیز باشد.
نکته
الف) با توجه به اینکه جز همسر فرد، کسی نمی¬تواند به عورت دیگری نگاه کند، مگر در صورت ضرورت، لذا اگر روشی که برای جلوگیری انتخاب کرده موجب نگاه به عورت شود، انجام آن جایز نیست.
ب) ملاک، ضرر قابل توجه نداشتن است. لذا اگر ضرر آن قابل اعتنا نباشد، اشکالی ندارد.
ج) برداشتن لوله یا جلوگیری از بارداری معالجه نیست. لذا اگر لمس یا نظر حرامی صورت گیرد، جلوگیری از بارداری حرام خواهد بود؛ اگرچه زن و شوهر هر دو راضی باشند و ضرر قابل توجهی هم برای بدن آنها نداشته باشد. بله اگر برای درمان بیماری یا جلوگیری از تشدید آن، این کار ضرورت دارد، اشکالی نخواهد داشت. لذا توهم ضرورت، برای جواز این کار کافی نیست.
مسئله
الف) جلوگیری از بارداری به صورت دائمی باید غرض هعقلائی داشته باشد؛ مثل جلوگیری از تولد فرزند مریض و ... . (1255)
ب) شوهر حق ندارد همسر خود را مجبور به جلوگیری از بارداری کند.(1257)
ج) بستن لوله¬های مرد منوط به اجازه زن نیست. (1260)
د) اگر حاملگی برای حیات مادر خطر داشته باشد، باردارشدن به طور اختیاری جایز نیست. (1255)

2. سقط جنین 
از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ یک از مراحل رشد جنین، جایز نیست. (1264)
به محض انعقاد نطفه:
الف) قبل از دمیده شدن روح ← در صورت مشقت فوق¬العاده و غیرقابل تحمل در نگه¬داری یا بزرگ¬کردن طفل ناقص¬الخلقه برای والدین یا خوف مرگ مادر، جایز است.
ب) پس از دمیده شدن روح ← مطلقاً حرام است. مگر با استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو تهدید شود و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد، ولی نجات زندگی مادر فقط با سقط جنین ممکن باشد. (1266) و (1270)
در این حالت واجب است به گونه¬ای عمل شود که قتل طفل عرفاً مستند به کسی نشود.(1270)
مسئله
الف) سقط جنین حرام است؛ هرچند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر دختر یا دیگران مجوّز نمی¬شود. (1267)
ب) زن بارداری که مجبور به معالجه لثه یا دندان¬هایش شده و به عمل جراحی و بیهوشی و عکس¬برداری با اشعه نیاز دارد، حق ندارد سقط جنین کند؛ هرچند این عمل موجب نقص در جنین شود. (1269)
ج) سقط جنین، به مجرّد وجود مشکلات و سختی¬های اقتصادی، جایز نمی¬شود.(1261)
د) حتی اگر مطمئن باشیم نطفه یا جنین ناقص¬الخلقه متولد می¬شود، سقط جنین، اگرچه قبل از دمیده شدن روح باشد، حرام است؛ مگر خوف جان مادر باشد. (1262)
دیه سقط جنین
میزان دیه جنین(1268):
الف) نطفه بعد از استقرار در رحم: 20 دینار طلا
ب) علقه  : 40 دینار طلا
ج) مضغه : 60 دینار طلا
د) استخوان بدون گوشت: 80 دینار طلا
ﻫ) گوشت آن را پوشانده: 100 دینار طلا
مسئله
الف) اگر سقط جنین با مجوز شرعی باشد، بنابراحتیاط واجب باید دیه آن پرداخت شود.
ب) با پرداخت دیه، گناه این عمل حرام پاک نمی¬شود. بلکه جریمه¬ای دنیایی است و عذاب اخروی هم دارد.
ج) باید دیه را کسی بپردازد که سقط و از بین بردن جنین مستند به او بوده است.
مثال: اگر پزشک معالج آمپول سقط به زن تزریق کرده باشد، چیزی بر عهده زن نیست. اما اگر زن خودش آمپول زده یا دارویی خورده و یا مثلاً شوهر چیزی را بدون آگاهی زن به او خورانده باشد یا ضربتی وارد کرده که موجب سقط شده، در این موارد دیه بر عهده عامل بدون واسطه و مستقیم خواهد بود که به وارث بچه پرداخت می¬شود. لذا عامل سقط:
یک- پزشک یا دیگری است ← به پدر و مادر بچه دیه پرداخت می¬شود.
دو- زن است ← به پدر بچه دیه پرداخت می¬شود.
سه- شوهر است ← به مادر بچه دیه پرداخت می¬شود.
3.تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی به خودی خود ایراد ندارد؛ مگر آنکه مقدمه این کار، لمس یا نظر حرام باشد یا شوهر راضی نباشد.(1275)و(1277)
نکته
الف) صرف اینکه پزشک، جنس موافق است، مجوز نگاه به عورت نمی¬شود.
ب) تلقیح مصنوعی به هر نحوی که باشد – چه بیرون رحم و چه داخل آن، چه از اسپرم شوهر و چه از اسپرم دیگری و چه از تخمک همسر یا دیگری - ، رابطه مولود با دیگران به شرح ذیل است:
صاحب تخمک: مادر
صاحب اسپرم: پدر
صاحب رحم(زن): اگر خودش صاحب تخمک نیست، باید احتیاط کند؛ یعنی نه خود را محرم بچه بداند و نه با او حق ازدواج دارد. لذا باید حجاب را کاملاً رعایت کند.(1273)
ج) اگر صاحب رحم، همسر صاحب اسپرم باشد یا قبلاً همسر او بوده، به مولود اگر پسر است، محرم است و اگر صاحب رحم، همان صاحب تخمک باشد، در این حال شوهر این زن(که غیر از صاحب اسپرم است) در صورتی که قبلاً عمل زناشویی با این زن انجام داده یا بعداً انجام شود، به فرزند متولد شده(دختر) محرم خواهد بود و این دختر حکم ربیبه را دارد. همچنین اگر زن صاحب رحم به واسطه این نوزاد در سینه¬هایش شیر ایجاد شود و طبق احکام ارضاع به بچه شیر دهد، مادر رضاعی او می¬شود.
4. تغییر جنسیت
این عمل، به خودی خود و برای کشف و آشکارکردن واقعیت جنسی آنان، ایراد ندارد. اما نباید مقدمات حرام یا مفسده داشته باشد(مثل لمس یا نظر حرام).(1279)
مثال: انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثا به زن یا مرد جایز است؛ به شرط آنکه مقدمات آن حرام نباشد.(1280)
توضیح:
اگر حل نکردن مشکل جنسیت موجب مشقت زیاد یا خوف مریض شدن و ضرر به بدن گردد، اگرچه تغییر جنسیت مستلزم لمس یا نظر حرام توسط پزشک می¬شود، ایراد ندارد. در غیر این صورت حرام است.

احکام نگاه کردن

نگاه مرد به غیر همسر
توسط محارم نسبی یا سببی یا رضاعی:
عورتین: حرام است.
غیرعورتین: با لذت و شهوت حرام است.
توسط غیرمحارم
الف) نگاه حضوری به:
یک- مسلمان ← فقط به گردی صورت و مچ دست به پایین، بدون لذت جنسی، در صورتی که این مواضع بدون آرایش یا زیور باشد، جایز است.
دو- غیرمسلمان ← جاهایی که به صورت متعارف و معمول نمی¬پوشانند، بدون لذت جنسی جایز است.
ب) نگاه تصویری به:
یک- پخش مستقیم ← اگر بشناسیم حرام است و در صورت عدم شناخت و بدون لذت جنسی، بنابراحتیاط واجب، حرام است.
دو- عکس یا پخش غیرمستقیم ← اگر بشناسیم، مانند نگاه حضوری است. (1315) و (1183)
مسئله
هرگونه نگاه به غیر همسر، چه از طریق تصویر (پخش زنده یا غیرزنده، عکس و ...) یا مشاهده حضوری، اگر همراه لذت جنسی و شهوت باشد، حرام است و حتی فکرکردنی که در مورد این افراد باشد و همراه لذت جنسی باشد، حرام است. (1193)
نگاه به عورتین نیز اگر حتی بدون قصد لذت یا بدون شهوت باشد، حرام است؛ مگر عکس یا تصویر کسی که او را نمی شناسیم یا پخش مستقیم تلویزیونی و رسانه¬ای نباشد.(1314)
نکته
در صورت پخش مستقیم: در صورت عدم شناخت، بنابراحتیاط واجب، و در صورت شناخت، بنابرفتوی حکم جواز یا حرمت لازم است رعایت گردد.
در جایی که لذت جنسی وجود ندارد، اما خوف یا احتمال زیادی وجود دارد که انسان به گناه بیفتد (مثلاً در لحظه بعد، نگاه او تبدیل به نگاه همراه با لذت جنسی شود یا منجر به سایر گناهان شود) این نیز همان حکم لذت جنسی را دارد و حرام است.
تمامی احکامی که برای نگاه مرد به زن بیان شد، برای نگاه زن به مرد نیز مطرح است. اما در بند (2-الف) به قسمت¬هایی از بدن مرد می¬توان نگاه کرد که مردان به طور متعارف نمی¬پوشانند، مثل سر و گردن و قسمتی از دست و مچ پا. البته نباید قصد لذت یا خوف وقوع گناه وجود داشته باشد.
مسئله
خواندن کتاب¬ها و اشعار مبتذل که باعث تحریک شهوت می¬شوند، حرام است. (1197)
خرید و فروش فیلم¬هایی که محرک شهوت است و موجب انحراف(ولو جزئی) می¬گردد، یا شامل موسیقی حرام است و همچنین تولید یا اجاره این فیلم ها یا اجاره دستگاه برای پخش چنین فیلم¬هایی و به این قصد، حرام است.(1211)
در احکام نظر کردن، افراد متأهل نیز حکم شخص مجرد را دارند. (1200) و (1204)
دست دادن و تماس بدنی مرد با زن نامحرم حرام است؛ اگرچه غیرمسلمان باشد.(استفتائات معظم له س 435)
زنان پیر نیز باید حجاب را رعایت کنند و مردان نیز در نگاه کردن باید رعایت کنند.(س438)
نگاه کردن به مجسمه¬های عریان (که مربوط به فرد خاصی نیست) اگر تحریک آمیز نباشد و به علاوه خوف ارتکاب گناه هم وجود نداشته باشد، جایز است. (س446)
ظهور و چاپ عکس های خانوادگی یا عروسی که خانم¬ها بدون حجاب کامل می¬باشند، توسط عکاس-هایی که آنها را نمی¬شناسند، بدون لذت جنسی و خوف وقوع در گناه، اشکال ندارد.
دیدن فیلم¬هایی که کارهای جنسی را به نمایش می گذارد، چون همراه با تحریک شهوت است، حرام است.
نظارت و اصلاح و حذف برخی فیلم¬های فاسدکننده، در صورتی برای شخص مجاز است که خودش تحریک شهوانی نشود یا خوف افتادن به گناه را نداشته باشد. (1203)
دیدن کشتی مردان  توسط زنان، اگر با حضور در میدان کشتی یا پخش مستقیم و زنده باشد یا به قصد لذت یا همراه خوف وقوع در گناه و فساد باشد، حرام است و در غیر این صورت ایراد ندارد. (1190)
نکته
اگر زنی فرد کشتی گیر را بشناسد، مطلقاً – حتی اگر پخش مستقیم نباشد- نمی تواند نگاه کند؛ اگرچه لذت جنسی یا خوف گناهی در کار نباشد.

دیدن فیلم آموزشى در مورد نزدیکى با زن

استفتاء از آیت‏ الله‏ العظمى  امام خامنه‏ اى: س: دیدن فیلمهائى که راه صحیح نزدیکى با زن باردار را آموزش مى‏دهد با توجه به اینکه باعث به حرام افتادن آنها نمى‏شود چه حکمى دارد؟ دیدن این فیلم‏ها که همیشه با نگاه شهوت برانگیز همراه است جایز نیست.(استفتائات ج 2 س 164)

نگاه کردن به عورت برای معاینه

1- حضرت امام خمینى(ره): نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است اگر چه از پشت شیشه یا در آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند ولى زن و شوهر مى‏تواند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.(مسأله 2436)

اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد ولى اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید او را نگاه کند.(مسأله 2441)

اگر انسان براى معالجه کسى ناچار شود که به عورت او نگاه کند بنا بر احتیاط واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.

2- جواب سؤال از آیت ‏الله‏ العظمى خامنه‏ اى: کشف عورت دیگران و نگاه کردن به آن و وادارکردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر دیگران جایز نیست مگر آنکه ضرورتى مثل رعایت قانون و یا معالجه آن را اقتضاء کند.(استفتائات ج 2 س 209)

3- جواب سؤال از آیت‏ الله ‏العظمى خامنه‏ اى: نگاه کردن و لمس عورت زن براى معاینه و تشخیص بیمارى جایز نیست مگر در موارد ضرورت(استفتائات ج 2 س 211)

4- جواب سؤال از آیت‏ الله‏ العظمى خامنه‏ اى: معناى کلمه ضرورت به عنوان شرط جواز لمس زن یا نظر به او توسط پزشک این است که تشخیص بیمارى و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم بستگى به مقدار نیاز دارد(استفتائات ج 2 س 21)

5- جواب سؤال از آیت‏ الله‏ العظمى خامنه‏ اى: در صورتى که درمان منوط به برهنه کردن بدن زن در برابر پزشک مرد و لمس و نگاه کردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشک زن امکان نداشته باشد اشکال ندارد(استفتائات ج 2 س 212)

6- جواب سؤال از آیت‏ الله ‏العظمى خامنه‏ اى: نگاه‏کردن پزشک زن به عورت زن دیگر در صورتى که با آیینه امکان داشته باشد و نگاه کردن مستقیم و لمس ضرورتى نداشته باشد [ نگاه کردن مستقیم و لمس] جایز نیست(استفتائات ج 2 س 213)

7-جواب سؤال از آیت‏ الله‏ العظمى خامنه‏ اى: با امکان لمس از روى لباس یا با دست کردن دستکش هنگام معالجه ضرورتى به لمس بدن مریض غیر مماثل (غیر هم جنس) وجود ندارد و بنابراین جایز نیست(استفتائات ج 2 س 214)

 

احکام جماع

تمام مواردی که در این نوشتار بیان شده است در نظر کتب فقهی  به عنوان مستحاب و مکروهات و محرمات جماع معرفی  شده اند که در این بخش سر فصل های آنها را یاد آوری می کنیم تا توجه پیدا شود به اهمیت شرعی مباحث ارائه شده.

مستحبات جماع

- زن و شوهر، نام خدا را بر زبان جاری کنند.

۲- دعا کنند و از خدا بخواهد فرزندِ سالم، مبارک، باتقوا، پاک و سالم به آنها عنایت فرماید.

۳- وضو داشته باشند؛ به‌خصوص اگر زن حامله است.[1]

۴- در مکان مستور و پوشیده انجام گیرد.

۵- ملاعبه با همسر، قبل از آمیزش و عجله نکردن و درنگ داشتن.[2]

۶- مرد پیش از آمیزش و پس از بیرون آمدن منی، ادرار کند.[3]

۷- آمیزش در شب دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه (بعد از نماز عشا) و ظهر پنج‌شنبه و عصر جمعه و شب اوّل ماه رمضان مستحب است.[4]

مکروهات جماع

از نظر زمانی؛ در شبی که ماه می‌گیرد، روزی که خورشید می‌گیرد، روزهایی که بادهای سیاه و زرد می‌وزد یا زلزله می‌شود، هنگام غروب خورشید تا محو شدن شفق، بین اذان صبح تا طلوع خورشید، آخر ماه و شب اوّل هر ماه، جز ماه رمضان، شب نیمه هر ماه، شب چهارشنبه، شب عید قربان و عید فطر.

از نظر حالات؛ ، در سفر، اگر آب برای غسل کردن موجود نیست، در حال برهنگی، در انظار دیگران حتّی کودک، رو به قبله، پشت به قبله،در کشتی، سخن گفتن جز یاد خدا، با شکم پر از غذا،با مثانه پر ، ایستاده، زیر آسمان، زیر درخت میوه، استفاده زن و مرد از یک دستمال، در روایت آمده چنین کاری سبب دشمنی میان زن و شوهر می‌شود.[5]

محرمات جماع

1- اگر زن در ایام عادت ماهانه و نفاس باشد.

2- زمان احرام.

3- هنگامی که زن یا شوهر معتکف می باشند.

4- در هنگام روزه ماه رمضان.[1]. تحریر الوسیلة ؛ج۲، ص۲۳۹.

[2]. عروة الوثقی ؛ج۵، ص۴۸۳

[3]. توضیح المسائل ؛ج۱، ص۱۲.

[4].عروة الوثقی ؛ج۵، ص۴۸۳.

[5]. تحریر الوسیلة ؛ج۲، ص۲۳۹.